Modum ASVO AS – blikk for den enkelte!

Modum ASVO AS – blikk for den enkelte!

Våre viktigste oppgaver er opplæring og arbeid. Vi gir tilrettelagt opplæring med sikte på jobb i ordinær bedrift. Vi tilbyr arbeid til personer som trenger tilrettelagt arbeid enten for en kort eller lengre periode.

Vaskeribilen henter rent tøy

Modum ASVO AS er en vekstbedrift hvor brukerne og deres utvikling har stort fokus.

Vår produksjon er viktig for å kunne tilby meningsfulle arbeidsoppgaver til alle våre ansatte!

Vi har også et stort fokus på kvalitet i de produkter og tjenester vi leverer.

Vi forsøker å leve etter mottoet: «Fornøyde kunder finner veien tilbake

Vi tror at fornøyde brukere og ansatte gir god kvalitet – både livskvalitet til den enkelte men også kvalitet på tjenester og produkter.

Modum ASVO AS er et aksjeselskap som er heleid av Modum kommune, etablert 15.februar 1996. Vi startet opp med 10 VTA plasser og 3 arbeidsledere.

Siden den gang har vi vokst både størrelsesmessig og antall ansatte, og per i dag har vi 29 VTA plasser og 5 APS plasser. Til sammen er vi nå 50 ansatte i forskjellige stillinger.

Modum ASVO AS og Modum Industri AS har et tett samarbeide, og har i dag samme leder og personidentisk styre med unntak av de ansattes representanter.

Vår visjon er: «-blikk for den enkelte!».

Vårt formål er: (fra vedtektenes §2, endret 19.5.2014)

«å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og til personer det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne, og med behov for tett og bred oppfølging.

Selskapet baserer seg på egenproduksjon av varer for salg, delproduksjon til lokal og regional industri, samt tjenesteyting. Selskapet skal tilpasse arbeidsoppgaver og gi opplæring til personer med nedsatt arbeidsevne med særskilt behov for bistand. Selskapet skal gjennom dette bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos den enkelte.

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte, og overskuddet skal forbli i selskapet og komme virksomheten til gode.»

Våre tiltak er:

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) er rettet mot personer som har, eller er på vei mot varig uførestønad. Det er et tiltak som skal tilby de personene som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet meningsfulle arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes behov. Arbeidstakerne deltar i produksjon og salg av varer og tjenester. Alle med VTA-plass er fast ansatt og får en bonuslønn i tillegg til uførestønaden.

Lærekandidatordningen er et tilbud til de som av ulike grunner ikke kan eller vil følge det ordinære opplæringsløpet. De fleste følger en modell som innebærer 2 år i opplæring i skole og 2 års læretid i bedrift. Målet er å gi yrkeskompetanse som fører til ansettelse i arbeidslivet.

Brukermedvirkning

Vår bedrift vil bestrebe seg på brukermedvirkning både individuelt og i forhold til utvikling av tjenester og tiltaksplasser.

Vi er Iso sertifisert!